Upraznilo se jedno radno mjesto. Pritisnite na poveznicu za detalje

 

KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR (M/Ž)

 

Radno mjesto


 LUDBREG, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 14.12.2023.


 22.12.2023.


 

Posloprimac


 Srednja škola 4 godine


 Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA KNJIŽNIČARSKOG TEHNIČARA / TEHNIČARKU


 Nije važno


Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN17/19 i 98/19) i članka 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg od   20. rujna 2022.godine, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg, raspisuje

                                                           JAVNI NATJEČAJ
 

za zasnivanje radnog odnosa u Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstner“ Ludbreg, na radnom mjestu knjižničarski/a tehničar/ka kako slijedi:


 1 izvršitelj/ica, na neodređeno  vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca


Opis poslova:  sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg: obavlja inventarizaciju knjižnične građe, klasificira jednostavniju građu, uređuje kataloge, tehnički obrađuje građu, posuđuje i razdužuje građu, posprema građu na police, upisuje članove i vodi blagajnu s upisninama, zakasninama i drugim naknadama, vodi evidenciju rezervacija i prepisku s korisnicima, pruža informacije o smještaju građe na policama i u prostoru knjižnice, pronalazi građu u zatvorenom i slobodnom pristupu po signaturi, priprema građu za uvez, vrši manje popravke građe, vodi dnevnu statistiku, predaje novac računovođi, sudjeluje u organiziranju raznih oblika rada s korisnicima, sudjeluje u nabavi građe, sudjeluje u organizaciji kulturnih priredbi u Knjižnici i izvan nje te obavlja sve druge poslove koje odredi ravnatelj.


Opći uvjeti:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo


Posebni uvjeti:

 • završena četverogodišnja srednja škola bez obzira na smjer obrazovanja  
 • položen stručni ispit za zvanje knjižničnog tehničara
 • poznavanje rada na računalu
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima


Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. domovnicu (preslika),
 3. svjedodžbu o završenoj srednjoj školi (preslika),
 4. uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž,
 5. dokaz o položenom stručnom ispitu za knjižničarskog tehničara (preslika)
 6. uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
 7. dokaz o računalnoj pismenosti  (preslika uvjerenja, certifikata, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta),


Sukladno članku 9. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“, broj 107/2021.) natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za knjižničarskog tehničara uz obvezu polaganja istog u propisanom roku.


Prijava mora biti vlastoručna potpisana. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte).


Isprave koje su kandidati dužni predati uz prijavu mogu se poslati u običnoj preslici. Izabrani kandidat dužan je, prije donošenja odluke o izboru kandidata, dostaviti isprave u originalu ili ovjerenoj preslici, koje Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg nakon uvida može vratiti ili zadržati do prestanka radnog odnosa.


Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog lista ili rodnog lista ili sl.).


Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kojim se dokazuje ispunjenje uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja odluke o izboru kandidata. Ako izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokaz, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane javnim natječajem.


Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu potrebnu dokumentaciju o tom statusu prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Osoba koja se poziva na pravo prednosti sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužna je priložiti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.


Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: pritisnite poveznicu


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuje to javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj: 33/92, 57/92,77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Prijave na natječaj podnose se isključivo putem pošte, preporučenom pošiljkom, u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 14. prosinca 2023. godine.


Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj- Natječaj za knjižničara“ na adresu Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg Trg S. Trojstva 19, 42 230 Ludbreg.


Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internet stranici Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“  - pritisnite poveznicu


Na službenoj internet stranici Gradske knjižnice i čitaonice bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.


Svi kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem elektroničke pošte u roku od 45 dana od dana isteka roka za prijavu. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja odluke o primanju na radno mjesto.


Prijavom na natječaj kandidati daju svoj izričiti pristanak da Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg prikuplja, koristi i dalje obrađuje podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka i zapošljavanja, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredba (EU) 206/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Izabrani kandidat daje svoj izričiti pristanak na javnu objavu rezultata natječaja.


Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.


 

Poslodavac


 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MLADEN KERSTNER LUDBREG


 pisana zamolba: Trg Sv. Trojstva 19, Ludbreg