KLASA: 012-03/19-23

URBROJ: 380-01-19-23-01/02

Ludbreg, 10. srpnja 2019.

 

Na temelju članka 15. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98,104/00,87/08,69/09,17/19), članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99,35/08), Odluke o ustrojstvu Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg KLASA:612-04/19-01/01 URBROJ:2186/18-02/1-19-1 od 07. lipnja 2019. i članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg www.knjiznica-ludbreg.hr, v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Ludbrega, donosi 10. srpnja 2019. godine:

 

 

STATUT

Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg

POTPUNI TEKST

 

 

 

I.  Opće odredbe

 

Članak 1.

 

Ovim statutom uređuje se djelatnost, ustrojstvo, ovlasti ravnatelja i način odlučivanja te ostala pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg (u daljnjem tekstu Knjižnica).

 

Članak 2.

 

Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner Ludbreg osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije  br. 12/03).

 

 

Članak 3.

 

Knjižnica obavlja svoju djelatnost u skladu sa zakonom, odlukama osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima.

 

Članak 4.

 

Knjižnica je samostalna ustanova u oblasti kulture, koja svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

 

Članak 5.

 

Osnivač knjižnice je Grad Ludbreg.

 

Članak 6.

 

Knjižnica je pravna osoba.

            Knjižnica stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar ustanova. Knjižnica se upisuje i u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu koji vodi Ministarstvo kulture.

U pravnome prometu s trećim osobama Knjižnica ima pravo i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice.

 

Članak 7.

 

Naziv Knjižnice glasi: Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner Ludbreg.

Skraćeni naziv glasi: Knjižnica Mladen Kerstner Ludbreg.

            Sjedište: Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 19.

 

Članak 8.

 

Knjižnica ima pečat okrugloga oblika promjera 23 mm koji sadrži naziv i sjedište ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner Ludbreg.

 

Članak 9.

 

Knjižnica je pravni slijednik dijela djelatnosti koje su do njenog osnivanja bile u nadležnosti javne ustanove Pučko otvoreno učilište ''Dragutin Novak'' Ludbreg.

 

Članak 10.

 

Knjižnica ima vlastiti žiro račun preko kojeg obavlja platni promet.

 

 

 

II.   Djelatnost Knjižnice

 

Članak 11.

 

Knjižnica obavlja svu knjižničnu djelatnost, a osobito:

-          nabavu knjižnične građe;

-          stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro;

-          izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala;

-          sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;

-          omogućavanje dostupnosti knjižnične građe te protok informacija;

-          vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, prema njihovim potrebama i zahtjevima;

 

 

-          organiziranje prigodnih i tematskih izložaba knjiga i druge knjižnične građe, organiziranje predavanja, susreta i razgovora s umjetnicima, znanstvenicima i kulturnim djelatnicima te organiziranje izložaba s područja likovne i drugih umjetnosti;

-          osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija;

-          poticanje i pomoć korisnicima pri izboru korištenja knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora.

-          izdavaštvo i e-izdavaštvo

-          poslovna knjižnica

-          pričaonice i pričaonice na stranim jezicima za djecu i odrasle

-          čitateljski klubovi za djecu i odrasle

-          amatersko uprizorenje književnih djela

-          organizacija glazbenih koncerata

-          igroteka za bebe i djecu

-          kreativne radionice za djecu i odrasle

-          multimedija za djecu i odrasle

-          biblioterapija za djecu i odrasle

-          promotivne kulturne akcije izvan prostora knjižnice

 

Članak 12.

 

Djelatnost iz članka 11. ovoga statuta Knjižnica obavlja na temelju godišnjega plana rada.

 

III.  Unutarnje ustrojstvo

 

Članak 13.

 

Unutarnje ustrojstvo Knjižnice uređuje se Statutom, sukladno Zakonu i aktu o osnivanju.

 

Članak 14.

 

Obavljanje djelatnosti ustrojava se kao jedinstven proces rada.

Poslovi radnika Knjižnice utvrđuju se aktom o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi ravnatelj.

 

Djelatnost Knjižnice obavlja se po odjelima:

-          čitaonica,

-          odjel knjižnične građe za djecu,

-          odjel knjižnične građe za odrasle.

 

Članak 15.

 

Unutarnji red Knjižnice odvija se prema kućnom redu.

Kućni red sadrži osobito: radno vrijeme Knjižnice i ravnatelja, otključavanje prostorija, ulazak stranih osoba, održavanje reda, unošenja i iznošenja materijala i slično.

 

 

IV.  Tijelo Knjižnice

 

 

Članak 16.

 

Tijelo Knjižnice je ravnatelj.

 

 

Članak 17.

            Ravnatelj svoje dužnosti obavlja u skladu sa zakonom i drugim propisima, Odlukama Osnivača i  Statutom i u tome svojstvu organizira rad i poslovanje knjižnice, predlaže plan i program rada, predstavlja i zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

Članak 18.

 

Ravnatelj Knjižnice:

 

-          donosi plan rada i razvitka Knjižnice;

-          razmatra izvršavanje plana rada i razvitka Knjižnice;

-          odlučuje o financijskom planu i godišnjem financijskom izvještaju;

-          donosi Statut uz prethodnu suglasnost gradonačelnika;

-          donosi druge opće akte u skladu  sa Statutom;

-          utvrđuje način i uvjete korištenja knjižnične grade;

-          odlučuje o promjenama u organiziranju rada Knjižnice;

-          daje osnivaču odgovarajuće prijedloge i mišljenja glede djelatnosti Knjižnice;

-          odlučuje o ostvarenoj razlici između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika;

-          odgovara za zakonitost, pravodobnost i efikasnost rada Knjižnice;

-          odlučuje o visini članarine,

-          odlučuje o zasnivanju i prestanku radnoga odnosa radnika Knjižnice,

-          obavlja druge poslove određene Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, aktom o osnivanju i Statutom Knjižnice.

 

Članak 19.

 

Ravnatelj može osnovati stalne i povremene komisije i radne skupine za obavljanje određenih poslova utvrđenih zakonom, za proučavanje pitanja ili pripremanje nacrta i prijedloga akata.

 

Članak 20.

 

Za ravnatelja se može imenovati osoba koja na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada ispunjava slijedeće uvjete:

-          završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

-          položen stručni knjižničarski ispit,

-          najmanje pet godina rada u knjižnici,

-          odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja.

 

Članak 21.

 

                        Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Ludbrega.

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na temelju javnoga natječaja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Gradsko vijeće Grada Ludbrega.

Javni natječaj objavljuje se u javnim glasilima.

Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Odbor za izbor i imenovanje utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja i dostavlja ga Gradskom vijeću Grada Ludbrega radi donošenja Odluke o imenovanju ravnatelja.

Gradsko vijeće Grada Ludbrega dužno je najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obavijestiti  kandidate o izboru i dati im pouku o njihovom pravu da pregledaju natječajne materijale i da u zakonskom roku po prijemu obavijesti o kandidatu mogu zahtijevati sudsku zaštitu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

 

Članak 22.

 

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo izabrana za ravnatelja.

 

Članak 23.

 

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je imenovan sukladno odredbama članka 44.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

 

Članak 24.

 

U slučaju kraće spriječenosti (zbog bolovanja, korištenja godišnjeg odmora itd. ) ravnatelja zamjenjuje djelatnik Knjižnice kojeg on odredi.

 

Članak  25.

 

            Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

            Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može se, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 2. članka 20. ovog Statuta, a na ovu dužnost može se imenovati i osoba koja nije djelatnik Knjižnice, a najdulje na godinu dana.

 

 

V.  Opći i pojedinačni akti Knjižnice

 

 

Članak 26.

 

Opći akti Knjižnice su: Statut, Pravilnik o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner, Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg, Pravilnik o zaštiti od požara i drugi opći akti sukladno zakonu, drugim propisima i ovim Statutom.

 

Članak 27.

 

Opće akte Knjižnice ravnatelj donosi u svezi s:

-          izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa,

-          izvršenjem ovoga Statuta,

-          uređivanjem stanja i odnosa u Knjižnici.

 

 

Članak 28.

 

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od objavljivanja na oglasnoj ploči Knjižnice.

 

Članak 29.

 

Opći akti počinju se primjenjivati danom njihova stupanja na snagu, osim ako aktom kao dan početka primjene nije određen neki drugi dan.

 

Članak 30.

 

Autentično tumačenje općih akata daje ravnatelj.

 

Članak 31.

 

Knjižnica osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s pružanjem usluga.

 

 

  VI. Financiranje i imovina

 

Članak 32.

 

Imovinu Knjižnice čine knjižna građa i oprema preuzeta od Knjižnice u sastavu Pučkoga otvorenoga učilišta ''Dragutin Novak'' Ludbreg, sredstva koja su pribavljena od osnivača, sredstva koja su stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora.

     Knjižnica može stjecati imovinu sukladno usvojenom programu rada i razvoja i raspoloživim sredstvima.

 

 

Članak 33.

 

 Osnivač – Grad Ludbreg, sukladno Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Ludbrega kojeg usvaja Gradsko vijeće Grada Ludbrega, osigurava sredstva potrebna za rad Knjižnice.

    Sredstva za rad Knjižnice uključuju sredstva za plaće, sredstva za nabavu građe sredstva za programe, materijalne izdatke, stalno stručno usavršavanje knjižničarskih djelatnika i sredstava za zaštitu knjižnične građe, kao i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

  Sredstava za rad Knjižnica osigurava i iz vlastitih prihoda, sponzorstvima, darovanjima i na drugi način u skladu sa zakonom.

Ako Knjižnica ostvari pozitivnu razliku između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, ona će se koristiti za unapređenje i razvoj djelatnosti Knjižnice.

 

 

Članak 34.

 

Knjižnica odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač Knjižnice odgovara solidarno i neograničeno za njene obveze.

Ako Knjižnica u dvije uzastopne obračunske godine iskaže negativnu razliku između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, Osnivač će pokrenuti postupak za preispitivanje mandata ravnatelja.

 

 

Članak 35.

 

O stjecanju i otuđivanju imovine do vrijednosti iznosa 20.000,00 kn odlučuje ravnatelj, a iznad tog iznosa gradonačelnik.

Knjižnica ne može raspolagati nekretninama (stjecati, otuđivati, opterećivati) bez prethodne pismene suglasnosti gradonačelnika odnosno Gradskoga vijeća.

Gradonačelnik može dati pismenu suglasnost na iznose pojedinačnih vrijednosti o kojima može odlučivati sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a iznad tih iznosa pismenu suglasnost daje Gradsko vijeće.

 

Članak 36.

 

Ugovori o nabavi sredstava i preuzimanju obveza za djelatnost Knjižnice ne mogu se zaključivati prije nego se za tu svrhu osiguraju financijska sredstva sukladno zakonu i općim aktom.

 

Članak 37.

 

Knjižnica je dužna osnivaču dostaviti izvješće o radu i financijsko izvješće (godišnje izvješće) najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

 

 

Članak 38.

 

Knjižnica vodi financijsko poslovanje i računovodstvo u skladu s propisima za proračunske korisnike.

 

 

 

 

VII. Javnost rada

 

Članak 39.

 

Rad Knjižnice je javan.

O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Knjižnica izvješćuje građane:

-          sredstvima javnog priopćavanja,

-          izdavanjem publikacija,

-          na drugi primjeren način.

 

Članak 40.

 

Ravnatelj Knjižnice dužan je u okviru svojih ovlaštenja davati nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, tražene podatke.

 

 

 

Članak 41.

 

Za javnost rada Knjižnice odgovoran je ravnatelj.

 

           

VIII. Međusobna prava i obveze osnivača i knjižnice

 

Članak. 42.

  

      Osnivač davanjem suglasnosti na Statut, imenovanjem ravnatelja te davanjem prethodnih suglasnosti provodi mjere radi kontrole poslovanja i zakonitosti rada Knjižnice.

 

Članak 43.

 

Osnivač preko svojih nadležnih tijela prati rad i poslovanje Knjižnice te ima pravo zahtijevati od ravnatelja poduzimanje određenih aktivnosti i dostavu podataka.

 

 

IX.  Prijelazne  i  završne  odredbe

 

Članak 44.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

Članak 45.

 

Mandat sadašnjem ravnatelju odnosno vršitelju dužnosti ravnatelja Knjižnice traje do isteka razdoblja na koje je imenovan.

 

 

 

                   

Članak 46.

 

Sadašnji radnici zadržavaju radna mjesta na kojima su zaposleni te prava iz radnih odnosa sukladno sklopljenim ugovorima o radu.

 

Članak 47.

 

            Ravnatelj Knjižnice dužan je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta donijeti ili izmijeniti, odnosno uskladiti opće akte predviđene ovim Statutom sukladno odredbama Statuta i Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, osim onih koji nisu u suprotnosti sa već ranije donesenim.

 

 

 

Članak 48.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Knjižnice od 03. veljače 2015. godine.

 

 

Članak 49.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Knjižnice. Na oglasnoj ploči objavljen je 10. 7. 2019. godine.

 

 

 

v.d. ravnatelja:

Edita Kutnjak-Zlatar

STATUT

PRAVILNIK

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU,

TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

 

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJSTVU

PRAVILNIK

PRAVILNIK

O DODJELI NAGRADE "NAJČITATELJ"

PRAVILA

ODLUKA

ODLUKA

IZJAVA O JAVNOJ NABAVI

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU

 OSOBNIH PODATAKA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

     FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2015.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2019.

PROGRAM RADA ZA 2016.

PLAN NABAVE ZA 2016.

PLAN NABAVE ZA 2017.

PLAN NABAVE KNJIGA ZA 2018.

PLAN NABAVE KNJIGA ZA 2019.

PLAN NABAVE KNJIGA ZA 2020.

...

 
   
   
STRATEŠKI PLAN I CILJEVI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE "MLADEN KERSTNER" LUDBREG ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.
 
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

IZVJEŠĆE O PRAVIMA NA PRISTUP    INFORMACIJA ZA 2019. GODINU.