Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,   5/98,104/00,87/08,69/09), članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99,35/08) i Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner (Službeni vjesnik Varaždinske županije 12/03,5/05)   i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg KLASA:612-04/13-01/1,URBROJ:2186/18-02/1-13-1,i članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg www.knjiznica-ludbreg.hr v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Ludbrega, donosi:

 

STATUT
Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg

 

I.      Opće odredbe

Članak 1.

Ovim statutom uređuje se djelatnost, ustrojstvo, ovlasti ravnatelja i način odlučivanja te ostala pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg (u daljnjem tekstu Knjižnica).

Članak 2.

Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner Ludbreg osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije  br. 12/03).

Članak 3.

Knjižnica obavlja svoju djelatnost u skladu sa zakonom, odlukama osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima.

Članak 4.

Knjižnica je samostalna ustanova u oblasti kulture, koja svoju djelatnost obavlja kao javnu službu.

Članak 5.

Osnivač knjižnice je Grad Ludbreg.

Članak 6.

Knjižnica je pravna osoba.

     Knjižnica stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar ustanova. Knjižnica se upisuje i u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu koji vodi Ministarstvo kulture.

U pravnome prometu s trećim osobama Knjižnica ima pravo i obveze utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama Osnivača, ovim Statutom i drugim općim aktima Knjižnice.

Članak 7.

Naziv ustanove je Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner Ludbreg.

     Sjedište ustanove je u Ludbregu, Trg Svetog Trojstva 19.

Članak 8.

Knjižnica ima pečat okrugloga oblika promjera 23 mm koji sadrži naziv i sjedište ustanove Gradska knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner Ludbreg.

Članak 9.

Knjižnica je pravni slijednik dijela djelatnosti koje su do njenog osnivanja bile u nadležnosti javne ustanove Pučko otvoreno učilište ''Dragutin Novak'' Ludbreg.

Članak 10.

Knjižnica ima vlastiti žiro račun preko kojeg obavlja platni promet.

II.    Djelatnost Knjižnice

Članak 11.

Knjižnična djelatnost obuhvaća:

-          nabavu knjižnične građe;

-          stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro;

-          izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala;

-          sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;

-          omogućavanje dostupnosti knjižnične građe te protok informacija;

-          vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, prema njihovim potrebama i zahtjevima;

-          organiziranje prigodnih i tematskih izložaba knjiga i druge knjižnične građe, organiziranje predavanja, susreta i razgovora s umjetnicima, znanstvenicima i kulturnim djelatnicima te organiziranje izložaba s područja likovne i drugih umjetnosti;

-          osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija;

-          poticanje i pomoć korisnicima pri izboru korištenja knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora.

-          izdavaštvo i e-izdavaštvo

-          poslovna knjižnica

-          pričaonice i pričaonice na stranim jezicima za djecu i odrasle

-          čitateljski klubovi za djecu i odrasle

-          amatersko uprizorenje književnih djela

-          organizacija glazbenih koncerata

-          igroteka za bebe i djecu

-          kreativne radionice za djecu i odrasle

-          multimedija za djecu i odrasle

-          biblioterapija za djecu i odrasle

-          promotivne kulturne akcije izvan prostora knjižnice

 

Članak 12.

Djelatnost iz članka 11 ovoga statuta Knjižnica obavlja na temelju godišnjega plana rada.

III.  Unutarnje ustrojstvo

Članak 13.

Unutarnje ustrojstvo Knjižnice uređuje se Statutom, sukladno Zakonu i aktu o osnivanju.

Članak 14.

Obavljanje djelatnosti ustrojava se kao jedinstven proces rada.

Poslovi djelatnika Knjižnice utvrđuju se aktom o sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi ravnatelj.

Djelatnost Knjižnice obavlja se po odjelima:

-          čitaonica,

-          odjel knjižnične građe za djecu,

-          odjel knjižnične građe za odrasle.

Članak 15.

Unutarnji red Knjižnice odvija se prema kućnom redu.

Kućni red sadrži osobito: radno vrijeme Knjižnice i ravnatelja, otključavanje prostorija, ulazak stranih osoba, održavanje reda, unošenja i iznošenja materijala i slično.

IV.    Ravnatelj Knjižnice

Članak 16.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Članak 17.

     Ravnatelj je voditelj ustanove koji svoje dužnosti obavlja u skladu sa zakonom i drugim propisima, Odlukama Osnivača i ovim Statutom. i u tome svojstvu organizira rad i poslovanje knjižnice, predlaže plan i program rada, predstavlja i zastupa knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja sve druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.

Članak 18.

Ravnatelj Knjižnice:

-          donosi Statut uz prethodnu suglasnost gradonačelnika;

-          donosi druge akte u skladu  sa Statutom;

-          donosi programe rada i razvoja Knjižnice i nadzire njihovo izvršavanje;

-          odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu;

-          daje osnivaču odgovarajuće prijedloge i mišljenja glede djelatnosti Knjižnice;

-          poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice te je zastupa u postupcima pred sudovima, tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima;

-          odgovara za zakonitost, pravodobnost i efikasnost rada Knjižnice;

-          odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i druge imovine ustanove sukladno Zakonu, odlukama Osnivača i ovim Statutom;

-          odlučuje o namjeni možebitne dobiti ustanove sukladno aktu o osnivanju,

-          izvješćuje osnivača o poslovanju Knjižnice,

-          odlučuje o visini članarine,

-          odlučuje o zasnivanju i prestanku radnoga odnosa djelatnika Knjižnice,

-          obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, Statutom, te odlukama osnivača.

Članak 19.

Ravnatelj može osnovati stalne i povremene komisije i radne skupine za obavljanje određenih poslova utvrđenih zakonom, za proučavanje pitanja ili pripremanje nacrta i prijedloga akata.

Članak 20.

Za ravnatelja se može imenovati osoba koja ispunjava uvjete određene Zakonom o knjižnicama i ima organizacijske sposobnosti.

Članak 21.

         Ravnatelja Knjižnice imenuje i razrješuje Gradonačelnik Grada Ludbrega.

Ravnatelj Knjižnice imenuje se na temelju javnoga natječaja.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje Gradonačelnik  Grada Ludbrega.

Javni natječaj objavljuje se u javnim glasilima.

Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj,Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje gradonačelnik,  razmatra podnesene prijave kandidata i utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja te ga dostavlja Gradonačelniku Grada Ludbrega radi donošenja Odluke o imenovanju ravnatelja.

Gradonačelnik  Grada Ludbrega dužan je najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obavijestiti  kandidate o izboru i dati im pouku o njihovom pravu da pregledaju natječajne materijale i da u zakonskom roku po prijemu obavijesti o kandidatu mogu zahtijevati sudsku zaštitu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 22.

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo izabrana za ravnatelja.

Članak 23.

Ravnatelj može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je imenovan sukladno odredbama članka 44.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a osnivač je dužan raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

Članak 24.

U slučaju kraće spriječenosti (zbog bolovanja, korištenja godišnjeg odmora itd. ) ravnatelja zamjenjuje djelatnik Knjižnice kojeg on odredi.

Članak  25.

     Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

     Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana.

V.      Opći i pojedinačni akti Knjižnice

Članak 26.

Opći akti Knjižnice su: Statut, Pravilnik o radu Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner, Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg, Pravilnik o zaštiti od požara i drugi opći akti sukladno zakonu, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 27.

Opće akte Knjižnice ravnatelj donosi u svezi s:

-          izvršenjem zakona, podzakonskih akata i drugih propisa,

-          izvršenjem ovoga Statuta,

-          uređivanjem stanja i odnosa u Knjižnici.

Članak 28.

Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Knjižnice.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od objavljivanja na oglasnoj ploči Knjižnice.

Članak 29.

Opći akti počinju se primjenjivati danom njihova stupanja na snagu, osim ako aktom kao dan početka primjene nije određen neki drugi dan.

Članak 30.

Autentično tumačenje općih akata daje ravnatelj.

Članak 31

Knjižnica osigurava korisnicima svojih usluga uvid u odredbe općih akata koji su u svezi s pružanjem usluga.

  VI. Raspolaganje imovinom i financijsko poslovanje Knjižnice

Članak 32.

Imovinu Knjižnice čine knjižna građa i oprema preuzeta od Knjižnice u sastavu Pučkoga otvorenoga učilišta ''Dragutin Novak'' Ludbreg, sredstva koja su pribavljena od osnivača, sredstva koja su stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora.

Članak 33.

Osnivač se obvezuje Knjižnici osigurati sredstva za:

-          plaćanje zaposlenika,

-          materijalne troškove,

-          nabavu opreme, sredstava i pomagala nužnih za obavljanje djelatnosti,

-          nabavu knjižne građe.

Iznos sredstava za obavljanje djelatnosti Knjižnice osnivač će utvrđivati i odobravati ovisno o financijskim mogućnostima gradskoga proračuna Grada Ludbrega na temelju plana i programa rada ravnatelja Knjižnice.

Članak 34.

Ako Knjižnica ostvari dobit, ona će se koristiti za unapređenje i razvoj Knjižnice.

Knjižnica odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač knjižnice odgovara solidarno i neograničeno za njene obveze.

Ako Knjižnica u dvije uzastopne obračunske godine iskaže gubitak, Osnivač će pokrenuti postupak za preispitivanje mandata ravnatelja.

Članak 35.

Knjižnica može stjecati, opterećivati i otuđivati imovinu bez suglasnosti osnivača do iznosa 20.000,00 Kn.

Knjižnica ne može raspolagati nekretninama (stjecati,otuđivati, opterećivati) bez prethodne pismene suglasnosti gradonačelnika odnosno Gradskoga vijeća.

Gradonačelnik može dati pismenu suglasnost za iznose pojedinačnih vrijednosti o kojima može odlučivati sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a iznad tih iznosa pismenu suglasnost daje Gradsko vijeće.

Članak 36.

Ugovori o nabavi sredstava i preuzimanju obveza za djelatnost Knjižnice ne mogu se zaključivati prije nego se za tu svrhu osiguraju financijska sredstva sukladno zakonom i općim aktom.

Članak 37.

Knjižnica je dužna osnivaču dostaviti Izvješće o radu i poslovanju tijekom protekle godine (godišnje izvješće) najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 38.

Financijsko poslovanje Knjižnice obavlja se u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

VII. Javnost rada

Članak 39.

Rad Knjižnice je javan.

O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanja usluga Knjižnica izvješćuje građane:

-          sredstvima javnog priopćavanja,

-          izdavanjem publikacija,

-          na drugi primjeren način.

Članak 40.

Ravnatelj Knjižnice dužan je u okviru svojih ovlaštenja davati nadležnim tijelima, na njihov zahtjev tražene podatke.

Članak 41.

Za javnost rada Knjižnice odgovoran je ravnatelj.

     VIII. Prijelazne  i  završne  odredbe

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Knjižnice od 21.10.2013. godine.

Članak 43.

     Ravnatelj je obvezatan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta donijeti opće akte predviđene ovim Statutom, osim onih koji nisu u suprotnosti s već ranije donesenim.

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Ovaj Statut je objavljen na oglasnoj ploči Knjižnice dana    3.veljače 2015. godine.

 

v.d. Ravnatelj:

Edita Kutnjak-Zlatar                                                              

STATUT

PRAVILNIK

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU,

TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

 

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJSTVU

PRAVILNIK

PRAVILNIK

O DODJELI NAGRADE "NAJČITATELJ"

PRAVILA

ODLUKA

ODLUKA

IZJAVA O JAVNOJ NABAVI

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU

 OSOBNIH PODATAKA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018.

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

     FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2015.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2018.

PROGRAM RADA ZA 2016.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

PLAN NABAVE ZA 2016.

PLAN NABAVE ZA 2017.

TROŠKOVI NABAVE KNJIGA ZA 2018.

TROŠKOVI NABAVE KNJIGA ZA 2019.

IZVJEŠĆE O PRAVIMA NA PRISTUP

INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU

 
   
   
STRATEŠKI PLAN I CILJEVI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE "MLADEN KERSTNER" LUDBREG ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.